e-Kniha Jázd VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

PMP, s.r.o.   IČO: 47 246 626 DIČ: 2023714286 so sídlom: Vlárska 385/2J, 911 05 Trenčín zapísanej v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31608/ R email: info@e-knihaJazd.sk  www: www.e-knihaJazd.sk 

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke a prostredníctvom mobilnej aplikácie, dostupnej na internetovej adrese www.e-knihajazd.sk  (ďalej je „aplikácia“ alebo „mobilná aplikácia“).

3. Registráciou sa na účely týchto VOP rozumie poskytnutie údajov o platobnej karte a držiteľovi platobnej karty alebo inej oprávnenej osobe (ďalej „držiteľ platobnej karty“ a iná oprávnená osoba ako „držiteľ platobnej karty“) na stránke www.e-knihajazd.sk za účelom autorizovania platobnej karty platobnou bránou TrustPay pre umožnenie vykonávania platieb prostredníctvom registrovanej platobnej karty za služby v prostredí internetu. Registrácia platobnej karty však bude vykonaná iba v prípade, ak predmetná platobná karta bude platobnou bránou TrustPay pozitívne autorizovaná. Držiteľ platobnej karty berie na vedomie a vykonaním registrácie platobnej karty súhlasí, že následné platby za Služby registrovanou platobnou kartou budú inicializované predávajúcim. Držiteľ platobnej karty registráciou platobnej karty súhlasí s poskytnutím všetkých osobných údajov.  

4. Za mobilnú aplikáciu sa na účely týchto VOP považuje mobilná aplikácia pod názvom „e-kniha jázd“ vytvorená pre platformy (operačné systémy) iOS (iPhone) a Android (ostatné smartfóny), ktorú je možné stiahnuť a inštalovať cez Google Play alebo Apple Store (ďalej len „mobilná aplikácia“). Na stiahnutie a inštaláciu aplikácie a jej ďalšie aktívne používanie je potrebné mať aktivované dátové pripojenie (internet v mobile).

5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

6. Neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok Aplikácie www.e-knihajazd.sk tvorí aj dokument „Ochrana súkromia a osobných údajov“.

7. VOP, ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

II. Informácie o službách a cenách

1. Informácie o službách a ich ceny sú uvedené na stránke aplikácie www.e-knihaJazd.sk, vrátane uvedenia ceny jednotlivých služieb a ich hlavných vlastností sú uvedené  v sekcii „Balíky služieb“ na web stránke aplikácie. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny služieb  zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na web stránke aplikácie. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia ponúkaných služieb je umiestnená na web stránke aplikáciea a v Mobilnej Aplikácii je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. Ak sa kupujúci rozhodne zakúpiť si ponúkanú službu, na webe Aplikácie musí kliknúť na tlačidlo „Nová registrácia“ v prípade, ak nemá ešte založený zákaznícky účet. V prípade ak má, klikne na tlačidlo „Prihlásenie“, a bude presmerovaný na produkčné web rozhranie Aplikácie. Služby sú dodávané elektronicky formou informačného emailu z emailovej stránky info@e-knihaJazd.sk.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny služby nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy (predmet zmluvy)

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu na produkčnom prostredí web rozhrania aplikácie,
novou registráciou na produkčnom prostredí web rozhrania aplikácie, ktorou bude založený zákaznícky účet; následne prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu.
 

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie službu, ktorú chce využívať a potvrdí ju. Využívanie služby je na mesačnej báze.

4. Balíky služieb:

  • Balík „Free“ – poskytovanie tejto služby je zdarma. Kupujúci môže službu naplno začať využívať momentom registrácie na produkčnom rozhraní aplikácie.
  • Balík „Standard“ – poskytovanie tejto služby je v cene 10 eur/ mesiac. Platba je zrealizovaná prostredníctvom pravidelného príkazu, strhnutím príslušnej sumy z platobnej karty, ktorú kupujúci zadá pri potvrdzovaní tohto balíka na produkčnom rozhraní aplikácie.

5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

6. Aplikácia e-knihaJázd akceptuje spôsoby platby:

  • TrustPay

7. Kupujúci bude pri platbe následne presmerovaný do platobnej brány TrustPay, kde zadá svoje platobné údaje. Kupujúci potvrdením súhlasí a bude postupovať podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

8. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

10. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť odoberanie služby na produkčnom rozhraní webovej aplikácie. Po potvrdení zrušenia odoberania služby bude kupujúcemu zaslaný notifikačný email. Služby Aplikácie budú platné ešte do najbližšieho zúčtovacieho obdobia. 

11. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny služby na web stránke aplikácie, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu službu za túto, celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na produkčnom web rozhraní môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. 

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní služby je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní služby sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu služby môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi: bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány TrustPay

2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná úspešným zrealizovaním platby cez platobnú bránu.

3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4. V prípade bezhotovostnej platby platobnou bránou je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu faktúru ako doklad o zaplatení. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu.

7. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

8. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, platí, že doba trvania zmluvy bola dojednaná na dobu neurčitú s právom a povinnosťou kupujúceho využívať aplikáciu aspoň počas minimálneho obdobia v rozsahu 12 mesiacov (tzv. doba viazanosti) a súčasne povinnosťou kupujúceho hradiť počas tejto doby príslušnú cenu (na mesačnej báze). V prípade, že kupujúci požiada o ukončenie zmluvy pred uplynutím doby viazanosti, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu príslušnej ceny za využívanie aplikácie za obdobie až do konca doby viazanosti.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje: moment potvrdenia ukončenia odoberania služby na produkčnom rozhraní Aplikácie
Služba je ešte dostupná do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. Pri potvrdení ukončenia odoberania služby nebude poplatok za aktuálne zúčtovacie obdobie navrátený kupujúcemu späť. 

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy: o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

4. Moment potvrdenia ukončenia odoberania služby aplikácie je považovaný za žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o ukončení odoberania služby, ktoré je chápané ako odstúpenie od zmluvy. Predávajúci toto zašle na email uvedený kupujúcim pri registrácii.

VII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na: ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad, Odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

X. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do web stránky aplikácie a do produkčného rozhrania aplikácie alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní web stránky aplikácie a produkčného rozhrania aplikácie používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace web stránky aplikácie a produkčného rozhrania aplikácie a užívať web stránky aplikácie a produkčné rozhranie aplikácie alebo jeho časti, či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 08.03.2021.

ZJEDNODUŠTE SI EVIDENCIU JÁZD EŠTE DNES!
Začnite zadarmo