Zásady ochrany súkromia a osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") je PMP, s.r.o.  IČO 47 246 626 so sídlom Vlárska 385/2J, 911 05 Trenčín. (ďalej len: „prevádzkovateľ“). 
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje (poloha), sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby: info@e-knihajazd.sk 

II. Zásady ochrany osobných údajov

 1. Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s politikou uchovávania údajov a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli vzniknúť najmä narušením bezpečnosti alebo poškodením integrity spracúvaných dát.

III. Vymedzenie pojmov

 1. „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje (poloha), online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby  
 2. „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami  
 3. „Obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti 
 4. „Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom 
 5. „Informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe 
 6. „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu 
 7. „Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa .
 8. „Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov 
 9. „Súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka jú
 10. „Porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim .
 11. „Relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo  k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie .

IV. Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie prevádzkovateľa: www.e-knihajazd.sk (ďalej len „Aplikácia“) a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, a to v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, platobné údaje.
 2. Osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku sú spracúvané na právnom základe - zmluve, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku, nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.  Osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku sú prevádzkovateľom spracúvané až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno uplatniť nároky zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s kúpnou zmluvou. Dokumentácia obsahujúca osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku je archivovaná v lehotách v súlade s osobitnými právnymi predpismi.  
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom registrácie dotknutej osoby na webovej stránke Aplikácie, vytvorenia používateľského účtu a zasielania súvisiacich systémových notifikácií, a to v rozsahu povinných údajov: e-mailová adresa, meno, priezvisko, fakturačná adresa , telefónne číslo. 
 4. Prevádzkovateľ spracúva lokalizačné údaje dotknutej osoby. Aplikácia zhromažďuje údaje o polohe na účely fungovania zaznamenania jazdy dotknutej osoby, aj keď je aplikácia zavretá alebo sa nepoužíva, pričom pokiaľ má aplikácia povolený prístup k polohe, ukladá tieto údaje do operačnej pamäte iba počas začatej jazdy. Po ukončení jazdy sa údaje o polohe nezaznamenávajú. Po ukončení jazdy sú údaje polohy v online režime odoslané do informačného systému aplikácie, kde sú bezpečne uložené tak, aby boli prístupné len pre konto organizácie dotknutej osoby v aplikácii. Údaje, kde je uložená poloha, sú potrebné pre vypočítanie presnej vzdialenosti, ako aj pre zaznamenanie štartu, cieľa a tiež trasy jazdy. Zoznam jázd je použitý na účely evidencie kníh jázd potrebných najmä pre účtovníctvo.
 5. Osobné údaje podľa bodu 3. a 4. tohto článku sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, a to po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Podmienky využívania zákazníckeho konta sú upravené v článku V. tohto dokumentu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 6. Dotknutá osoba odoslaním registračného formulára pre vytvorenie používateľského účtu na webovej stránke Aplikácie udeľuje prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu a na účel podľa bodu 3. a 4. tohto článku a zároveň potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa tohto dokumentu. Dotknutá osoba týmto zároveň čestne vyhlasuje, že dosiahla vek 18 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 18 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel podľa bodu 3. a 4. tohto článku. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel podľa bodu 3. a 4.  tohto článku, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na e-mailovú adresu: info@e-knihajazd.sk.
 7. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom komunikácie a vybavenia požiadaviek dotknutej osoby zaslanej prostredníctvom kontaktného e-mailu, určeného pre potreby podpory užívateľov: info@e-knihajazd.sk. 
 8. Osobné údaje podľa bodu 6. tohto článku sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to po dobu nevyhnutnú pre vybavenie požiadavky dotknutej osoby, najdlhšie však po dobu 2 rokov odo dňa ich poskytnutia. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 9. Dotknutá osoba odoslaním svojich osobných údajov prostredníctvom podporného emailu: info@e-knihajazd.sk potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa tohto dokumentu. Dotknutá osoba je oprávnená namietať spracúvanie týchto osobných údajov podľa článku VIII. tohto dokumentu.

V. Podmienky využívania používateľského účtu

 1. Dotknutá osoba si prostredníctvom registrácie na webovej stránke Aplikácie môže zriadiť užívateľský účet, ktorý jej umožní uloženie kontaktných údajov a údajov potrebných pre funkčnosť Aplikácie a ich editáciu. 
 2. Pred využívaním užívateľského účtu je potrebné vykonať jeho registráciu. Za týmto účelom dotknutá osoba vyplní povinné polia registračného formulára na webovej stránke Aplikácie. Po kompletnom vyplnení formulára a nastavení si svojho hesla si dotknutá osoba vytvorila svoj užívateľský účet. Po nastavení hesla je dotknutej osobe umožnené prihlásiť sa do užívateľského účtu použitím nasledovných prístupových údajov – používateľského mena a hesla. Prevádzkovateľ nedisponuje heslom dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná chrániť prihlasovacie údaje do používateľského účtu a tieto nesmie sprístupniť tretím osobám. Ak sa dotknutá osoba dozvie o neoprávnenom použití svojich prihlasovacích údajov, je povinná o tejto skutočnosti prevádzkovateľa bezodkladne informovať. Dotknutá osoba je zodpovedná za neoprávnené použitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov.
 3. Prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe používateľský účet bezplatne na dobu neurčitú, pričom si vyhradzuje právo dotknutú osobu kedykoľvek vylúčiť bez udania dôvodu z procesu registrácie alebo používania, resp. prestať prevádzkovať používateľský účet a s tým súvisiace služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť funkcie užívateľského účtu, alebo podmienky jeho používania. Nové podmienky používania prevádzkovateľ dotknutým osobám oznámi prostredníctvom e-mailu.

VI. Príjemcovia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou nasledovných príjemcov: 
  • Príjemcovi, ktorým je tretia osoba, dodávateľ mobilnej aplikácie, spoločnosť NextIT, s.r.o., so sídlom: Legionárska 670/58, Trenčín 911 01, ktorý však ďalej osobné údaje nespracúva.
  • Príjemcom zaoberajúcim sa reklamou zobrazujúcou sa na základe využívania informácií obsiahnutých v súboroch cookies.
  • Poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe objednávky, plnenia kúpnej zmluvy.
  • Poskytovateľom účtovných služieb.
  • Online marketingovým agentúram.
  • Právnym zástupcom, súdom s cieľom uplatnenia a vymáhania nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou.

VII. Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenáša.

VIII. Práva dotknutej osoby

 • 1. Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
   právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
   právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
   právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
   právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
   právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
 • Ďalej má dotknutá osoba právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.

IX. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Potvrdením objednávky z webovej stránky Aplikácie dotknutá osoba potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu email, meno, priezvisko, ŠPZ vozidla a lokalizačné údaje jázd v kontexte účelu využívania mobilnej aplikácie e-Kniha Jázd. 
 2. S týmito podmienkami dotknutá osoba súhlasí prostredníctvom zaškrtnutia súhlasu pri potvrdení objednávky v Aplikácii. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle dotknutým osobám novú verziu týchto podmienok na kontaktné e-mailové adresy, ktoré prevádzkovateľovi poskytli.
 4. Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.
 5. Prílohou dokumentu sú „Zásady používania cookies“.
 6. Tento dokument Ochrany súkromia a osobných údajov nadobúda platnosť a účinnosť dňom 03.03.2021.
 7. Tento dokument Ochrany súkromia a osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok Aplikácie www.e-knihajazd.sk

Príloha č. 1

Zásady používania cookies

Tento dokument upravuje  základné zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov webovej Aplikácie a príslušných mobilných aplikácií www.e-knihajazd.sk spoločnosti PMP, s.r.o.,  IČO 47 246-626, so sídlom Vlárska 385/2J, 911 05 Trenčín (ďalej len: „prevádzkovateľ“).  Prevádzkovateľ  postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., to všetko v znení neskorších predpisov. 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje užívateľov poskytovaných služieb za iným, ako zákonným účelom, poprípade za účelom, s ktorým užívateľ vyslovil súhlas. Dáta sú pritom spracovávané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a iba po dobu nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi. Ak prevádzkovateľ bude potrebovať údaje dotknutej osoby, ktoré sú identifikačné (osobné údaje), alebo ktoré umožnia prevádzkovateľovi kontaktovať dotknutú osobu za účelom poskytnutia produktu alebo služby, ktorá bola vyžiadaná, bude dotknutá osoba požiadaná. Údaje, ktoré sú zhromažďované v súvislosti s užívateľmi služieb, môžu obvykle obsahovať meno a priezvisko, adresu, e-mail, telefonický kontakt a údaje o polohe dotknutej osoby. Kvôli niektorým (najmä plateným) funkcionalitám Aplikácie je potrebné poznať aj niektoré ďalšie informácie o užívateľoch, preto je potrebné naštudovanie podmienok Aplikácie. V súvislosti s využívaním služieb môžu byť zhromažďované určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresa IP, pomocou ktorej sa dotknutá osoba prihlasuje k službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne poskytovanie služby užívateľom. 

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom užívateľa. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne (v prípade niektorých služieb je však na sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované). Ak je dotknutej osobe v niektorých prípadoch stanovená podľa osobitného zákona povinnosť osobné údaje na spracovanie poskytnúť, bude o tejto skutočnosti osobitne informovaná. 

Prevádzkovateľ používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení): 

Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú. 

Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. 

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať. Cookies sú používané, aby bol užívateľom prispôsobený obsah a inzercia. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie. Informácie zozbierané pomocou cookies sú poskytované aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov týmto všetkých užívateľov Aplikácie www.e-knihajazd.sk, ktorí poskytnú prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, informujeme o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach: 

Prevádzkovateľ informačného systému. PMP, s.r.o.,  je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej aj ako „Zákon“). 

Právnym základom spracúvania osobných údajov užívateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie webovej služby, ku ktorej užívateľ požaduje prístup. 

Užívateľ odoslaním registračného formulára berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom. Osobné údaje užívateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb. Zoznam osobných údajov, ktoré je potrebné zo strany užívateľa na používanie služby poskytnúť, je uvedený v tomto dokumente.  

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jej registrácia zrušená, prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na mailovú adresu: info@e-knihajazd.sk. 

Práva registrovaného užívateľa ako dotknutej osoby. Práva registrovaného užívateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné: 

 1. Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, 
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa písm. e) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie, 
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
  • opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona, 
  • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu užívateľa. 
 2. Právo užívateľa podľa písm. a. bodov V. a VI. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 
 3. Užívateľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči: 
  • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 
  • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu. 
 4. Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka užívateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 
 5. Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Užívateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti užívateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje užívateľa v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Užívateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke užívateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa. 
 6. Ak užívateľ uplatní svoje právo :
  • písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis užívateľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať užívateľovi, 
  • (v prípade, že existuje, potom) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. 
 7. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 
 8. Ak užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. 
 9. Ak užívateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba. 
 10. Poskytnutie informácií užívateľovi. 
  • Žiadosť užívateľa podľa písm. a) bodov I. až III., V. až VIII. a písm. c) až e) vybaví prevádzkovateľ bezplatne. 
  • Žiadosť užívateľa podľa písm. a) bodu IV. vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie užívateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
  • Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť užívateľa podľa tohto písm. i. bodov I. a II. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. 
 11. Obmedzenie práv užívateľa podľa písm. b) prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi užívateľovi a úradu. 

Dotknutá osoba má okrem iného právo: 

 • získať informácie a potvrdenie o tom, či sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo na prístup k spracúvaným osobným údajom, 
 • kedykoľvek žiadať opravu nesprávnych osobných údajov, 
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 
 • podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), 
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase bez jeho odvolania, 
 • na prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 • na vymazanie údajov tzv. právo na zabudnutie .

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky. 

Dotknutá osoba berie na vedomie / súhlasí s tým, že: 

 • Má právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil. 
 • Má právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie a prenosnosť osobných údajov. 
 • Má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, t. č: +421 /2/ 3231 3214 v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytnutých spoločnosti PMP, s.r.o., na základe tohto súhlasu. 
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať. 
 • Odvolať súhlas alebo využiť práva uvedené vyššie je možné prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na aktuálnu adresu prevádzkovateľa uvedenú v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo zaslaním e-mailu na adresu info@e-knihajazd.sk. V prípade odvolania súhlasu musia byť príslušné osobné údaje bez zbytočného odkladu blokované a pri prvej možnej príležitosti vymazané alebo inak zlikvidované. 
 • Osobné údaje budú z dôvodu dodržania všetkých zákonných a zmluvných povinností PMP, s.r.o., poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu aj tretím stranám podieľajúcim sa na zabezpečovaní činnosti prevádzkovateľa, v súvislosti s ktorou sú Osobné údaje podľa tohto súhlasu spracúvané.

Na prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu zákonných práv môžete použiť e-mailovú adresu info@e-knihajazd.sk. 

ZJEDNODUŠTE SI EVIDENCIU JÁZD EŠTE DNES!
Začnite zadarmo