Projekt „Rozvoj spoločnosti PMP, s.r.o. prostredníctvom poskytovania služby Kniha jázd pre koncových zákazníkov“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
PMP, s.r.o.

Sídlo prijímateľa: Vlárska 385/2J, Trenčín

Miesto realizácie: Tatranská 697/148, Veľká Lomnica

Opis projektu:
Hlavný cieľ: Vytvorenie nového produktu – softvérovej služby spoločnosťou PMP, s.r.o, konkrétne flexibilnej softvérovej služby „Kniha jázd“ pre administráciu firemných automobilov a evidenciu jázd motorovým vozidlom pre podnikateľov a firmy. Projekt je zameraný na podporu zavedenia inovatívnych služieb v oblasti poskytovania softvéru typu SaaS (Software as a Service) prostredníctvom plánovanej online softvérovej služby „Kniha jázd“. Služba poskytovaná prostredníctvom softvéru bude prevádzkovaná prostredníctvom webového rozhrania aj samostatnej mobilnej aplikácie.

Nenávratný finančný príspevok: 142 805,00 €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


   Sprostredkovateľský orgán: